Algemene voorwaarden

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN - VAN BEELEN ADVOCATUUR

 

1.Toepasselijkheid:

 

1.1. Van Beelen Advocatuur stelt zich ten doel  het uitoefenen van de rechtspraktijk, in het bijzonder de uitoefening van het

beroep van advocaat.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten van opdrachtgevers van Van Beelen Advocatuur

1.3.Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt voor al degenen die voor de opdrachtnemer werkzaam zijn.

 

2. Opdracht:

 

2.1. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan Van Beelen Advocatuur. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

2.2. De keuze van door Van Beelen Advocatuur in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.

2.3. De opdrachtgever vrijwaart Van Beelen Advocatuur tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

 

3. Honorarium en verschotten:

 

3.1. De kosten van uitvoering van de opdracht door Van Beelen Advocatuur omvatten het eigenlijke honorarium, vermeerderd met omzetbelasting en de zogenaamde verschotten.

3.2.Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

3.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Van Beelen Advocatuur bevoegd om ook tijdens de duur van de opdracht, naar aanleiding van algemene aanpassingen van lonen en/of prijzen, het overeengekomen tarief te wijzigen.

3.4. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Van Beelen Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels).

3.5. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

3.6. Van Beelen Advocatuur is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen, indien daartoe, gelet op de aard van de opdracht, aanleiding bestaat. Een ontvangen voorschot wordt uiterlijk aan het einde van de opdracht verrekend.

 

4. Betaling:

 

4.1. Voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak, wordt zoveel mogelijk maandelijks dan wel direct na beëindiging van de werkzaamheden gedeclareerd.

4.2. Betaling van declaraties dient volledig te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever, ongeacht hetgeen nog openstaat, van rechtswege in verzuim. Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd.

4.3 Indien Van Beelen Advocatuur invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim verkeert, komen alle kosten vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever. De in dit geval verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150,00 exclusief BTW.

4.4.Van Beelen Advocatuur is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door de opdrachtgever volledig zijn voldaan. Van Beelen Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

 

5. Aansprakelijkheid:

 

5.1.             5.1 De aansprakelijkheid van Van Beelen Advocatuur voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, de uitvoering van de opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door Van Beelen Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, welke polis op eerste verzoek door een opdrachtnemer kan worden ingezien, ter inzage, in het betreffende geval aanspraak geeft.

5.2.             5.2 Bij het inschakelen van derden is Van Beelen Advocatuur niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden.

 

6. Klachten- en geschillenregeling

 

6.1 Van Beelen Advocatuur neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met Van Beelen Advocatuur aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.

6.2 Alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, dient de klacht in een klachtprocedure bij Van Beelen Advocatuur te worden behandeld, waarbij voorts met de opdrachtgever zal worden besproken hoe de klacht zal worden afgehandeld.

6.3 De opdrachtgever dient zijn klacht aan Van Beelen Advocatuur voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven. Van Beelen Advocatuur zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de opdrachtgever uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de opdrachtgever zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

6.4 De opdrachtgever kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Van Beelen Advocatuur voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

 6.5.De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,00.

6.6 Van Beelen Advocatuur kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie. De  Geschillencommissie Advocatuur is gevestigd te ’s-Gravenhage aan de Surinamestraat 24 (2585 GJ) en op telefoonnummer 070-3105310.

 

7 Toepasselijk recht en forumkeuze:  

 

7.1              Op de overeenkomst van opdracht tussen Van Beelen Advocatuur en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.